Virumgårdsvej 16, 2830 Virum
45 95 05 45

NCS Fugtteknik tilbyder:

Fugtundersøgelse efter vandskade

I mange huse er størstedelen af de vandførende rør ført under gulvet, inde i vægge eller over loft, så vi undgår at skulle gå og kigge på disse installationer i hverdagen. I forbindelse med vandudstrømning fra utæthed på de vandførende rør, kan det derfor medføre opfugtning af konstruktionerne i større eller mindre omfang inden skaden opdages. Det er derfor vigtigt at få undersøgt omfanget af opfugtningen og vurderet risikoen for følgeskader, så der kan iværksættes de nødvendige tiltag for at komme skaden til livs.

Vi er med vores mangeårige erfaring og bygningstekniske uddannelser specialister i at vurdere omfanget af vand- og fugtskader. Til at vurdere i hvilket omfang der er sket opfugtning af konstruktionerne har vi en række forskellige måleinstrumenter, heriblandt en HF Sensor MOIST 250 B der benytter elektromagnetiske mikrobølger og dermed ikke er påvirket af tilsaltning i det målte materiale. Med forskellige målehoveder er det tilmed muligt at måle fugtniveauet gennem materialet i flere dybder.

Effektiv affugtning af små som store skader

Ved opfugtning af bygningsdele, i forbindelse med en vandskade, kan det være vigtigt at få etableret en effektiv affugtning for at undgå, eller minimere, risikoen for yderligere skader, som for eksempel forekomst af skimmelvækst.

Hos NCS Fugtteknik råder vi over et stort antal af både adsorptions- og kondensaffugtere i forskellige størrelser. Vores program af adsorptionsaffugtere spænder vidt, fra maskiner som producerer 120 m³ tør luft i timen til maskiner der kan producere 5.000 m³ tør luft i timen.

Vi har desuden specielle systemanlæg med hvilke det er muligt at suge frit vand ud af for eksempel en kompakt terrændækskonstruktion, samt at foretage affugtning af denne ved indblæsning af tør luft under højt tryk.

Vi har derfor altid mulighed for at vælge den bedste og mest effektive løsning til den enkelte opgave.

Tagskanning af ”fladt” tag

Huller eller utætte samlinger i tagpap eller tagfolie på flade tage, kan medføre vandindtrængning og opfugtning af tagkonstruktionen, selv uden at der trænger vand gennem lofter i underliggende lokaler. Vådt isoleringsmateriale vil medføre forringet isoleringsevne, men der kan i visse konstruktioner også være risiko for råd- og svampeskader.

Med en tagskanning vil det være muligt at få et overblik over opfugtningen af tagkonstruktionen, og eventuelt finde lækager i tagbelægningen. Selve skanningen er ikke destruktiv og det vil derfor kun kræve at der etableres få små huller i taget, for at omsætte de relative målinger fra skanningen til absolutte fugtmålinger.

Der kan foretages skanning af såvel ”varme” som ”kolde” tagkonstruktioner. Der kan i forbindelse med skader på tagbelægningen, eller planlagte renoveringsopgaver, være formål ved at få foretaget en tagskanning, for at vurdere i hvilket omfang der er opfugtning af tagkonstruktionen. Herved vil det være muligt at fastlægge i hvilket omfang der skal foretages udskiftning af tagkonstruktionen, eller vurdere om det er muligt at foretage udtørring for eksempel med højtryksaffugtning.

Undersøgelse for skimmelsvampe og bakterier (erstatter ”Hjælp til fugt, skimmelsvamp og bakterier”)

Med en tid, hvor landet for tid til anden kan blive ramt af skybrud, som kan medføre oversvømmede kloakker, eller når der for eksempel opstår lækager på rør i vores huse, kan der som følge heraf komme angreb af skimmelsvampe og bakterier. Dette kan føre til forskellige sygdomssymptomer hos beboere og være til gene i længere tid.

I forbindelse med vinduesudskiftning ses det ofte der vælges vinduer uden aftrækningskanaler og ventiler, eller at ventilerne holdes lukkede. De nye vinduer er typisk med til at gøre boligen tættere, og at der dermed er øget behov for ventilation. Da mennesker tilfører fugt til luften i løbet af dagen, kan manglende ventilation medføre at der ophobes store mængder fugt i indeluften, som igen kan give anledning til skimmelvækst ved eksempelvis kuldebroer i ydervæggene.

Som et af Danmarks førende firmaer inden for affugtning har vi en erfaring og ekspertise, der er bedre end nogen anden. Vi vil kunne afhjælpe dig eller dine beboere med problemet, og give dig den rette vejledning og de gode råd.

Der kan være mange årsager til der opstår skimmelvækst eller opleves helbredsgener på grund af påvirkning herfra. NCS Fugtteknik benytter derfor forskellige metoder til undersøgelse for skimmelvækst, med eller uden mulighed for artsbestemmelse. Vi har blandt andet mulighed for at udtage overfladeprøver DNA-test, aftryk med kontaktskåle samt Mycometer-test, og vi har derudover udstyr til at udtage luftprøver. NCS Fugtteknik har i øvrigt flere medarbejdere som er certificeret af Mycometer A/S, til analyse af overflade og luftprøver som kan anvendes til undersøgelse for skimmelvækst og kvalitetssikring efter skimmelsanering.